Публикации

 1. Сафронов А. Г. Архаические психопрактики в первобытной и современной культуре / А. Г. Сафронов // Вест. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — X., 2003. — Вып. 2: Философия. — С. 58-66.
 2. Сафронов А. Г. Динамика психологической адаптации человека к новым социальным условиям / А. Г. Сафронов, О. А. Назаров // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — X., 1997. — № 388; Актуальні проблеми філософії науки і сучасних технологій. — С. 147-149.
 3. Сафронов А. Г. Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия на психику // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 1999. — № 460. — С. 113-115.
 4. Сафронов А. Г. Змінені стани свідомості в структурі релігійного попиту / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 1999. — Вип. 4. — С. 147-149.
 5. Сафронов А. Г. Культорологічні аспекти проблеми змінених станів свідомості / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Сер. «Філологія. Педагогіка. Психологія». — К., 2002. — Вип. 6: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. — С. 513-515.
 6. Сафронов А. Г. Культурологические аспекты проблемы измененных состояний сознания / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 1999. — № 429. — С. 50-55.
 7. Сафронов А. Г. Маргинальные психопрактики: Социокультурная идентификация в мире культурного многообразия / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Філософія». — X., 2003. — № 591: Філософ. перипетії. — С. 124-128.
 8. Сафронов А. Г. Метод исследования переносов эмоциональных отношений / А. Г. Сафронов, А. П. Сафронова // Вісн. Харк. держ. унту. — X., 1997. — № 388; Актуальні проблеми філософії науки і сучасних технологій. — С. 155-157.
 9. Сафронов А. Г. Міфи та міфологеми нових релігій / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. держ. лінгв. ун-ту. Сер. «Філологія. Педагогіка. Психологія». — К, 2001. — Вип. 4: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. — С 475-478.
 10. Сафронов А. Г. Механизмы социально-психологической адаптации / А. Г. Сафронов // Політична психологія та її роль у становленні громадянина України: Матеріали конф. Ін-т соціології та політ. психології. — К., 1997. — С. 36-38.
 11. Сафронов А. Г. Мифы и мифология новых религий / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. [Сер.] «Філософія». — X., 2002. — № 561: Філософ. перипетії. — С. 229-231.
 12. Сафронов А. Г. Модели вовлечения человека в деятельность культовой группы / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 2002. — № 550. — Ч. 1. — С. 26-30.
 13. Сафронов А. Г. Невротизм как фактор социальной стабильности / А. Г. Сафронов // Політична психологія та її роль у становленні громадянина України: Матеріали конф. Ін-т соціології та політ. психології. — К. , 1997. — С 38-40.
 14. Сафронов А. Г. Невротическая личность и общество /А. Г. Сафронов // Культура у філософії XX ст.: Матеріали 4-х міжнар. Сковородинівських читань. — X., 1997. — С. 302-304.
 15. Сафронов А. Г. Нові форми релігійних організацій / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. Сер. «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2000. — Вип. 7. — С 97-101.
 16. Сафронов А. Г. Окультні вчення 20 століття як специфічний культурно-історичний феномен / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. Сер. «Філософія». Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — X., 2003. — Вип. 14. — С. 61-66.
 17. Сафронов А. Г. Психологические истоки иррациональных форм поведения / А. Г. Сафронов // Проблема раціональності наприкінці XX ст.: Матеріали 5-й міжнар. Сковородинівських читань. X., 1998. — С. 313-316.
 18. Сафронов А. Г. Психологические модели духовного роста: Концепция целостности / А.Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту; Сер. «Психологія». — X., 1996. — № 386, ч. 2. — С. 44-48.
 19. Сафронов А. Г. Психологический подход к оккультным явлениям / А. Г. Сафронов // 2-й Международный конгресс психологов; Тез. докл. — X.: ХГУ, 1995.-С. 57.
 20. Сафронов А. Г. Психологічний зміст релігійного ритуалу / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 1999. — Вип. 2. — С 82-84.
 21. Сафронов А. Г. Психопрактика как элемент культурной традиции / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. «Теорія культури і філософія науки». — X., 2003. — Вип. 588. — С 34-39.
 22. Сафронов А. Г. Психология религии / А. Г. Сафронов. — К.: Ника-Центр, 2002. — 224 с. — (Новейшая психология. Вып. 9).
 23. Сафронов А. Г. Психологический метод исследования стрессогенности ситуаций / А. Г. Сафронов, В. М. Ищук // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — X., 1997. — № 338: Актуальні питання філософії науки та сучасних технологій. — С. 145-146.
 24. Сафронов А. Г. Проблемы правового регулирования деятельности религиозных организаций на Украине / А. Г. Сафронов, Ю. А. Папирин, О. Ю. Чернявская // Десяті Харківські політологічні читання «Формування суспільної політики: теоретичний, практичний та правовий аспекти»: (Зб. наук. ст.). Харк. асоц. політологів та ін. — X., 2000. — С. 112-113.
 25. Сафронов А. Г. Психологічні особливості сучасного релігійного життя / А. Г. Сафронов // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київ. нац. лінгв. ун-т.; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського— К., 2002. — Вип. 20. — С 142-145.
 26. Сафронов А. Г. «Психологические» культы в контексте современной религиозной культуры / А. Г. Сафронов // Вест. Нац. техн. ун-та «ХПИ». — X., 2003. — Вып. 2: Философия. — С. 119-125.
 27. Сафронов А. Г. Психологічні особливості сучасного життя / А. Г. Сафронов // Материалы междунар. научно практ. конф. «Традиційна народна культура: Збереження самобутності в умовах глобалізації». — X., 2004. — С. 119-126.
 28. Сафронов А. Г. Релігійно-терапевтичні ритуали та їхня роль у формуванні соціотипу / А.Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2000. Вип. 8. — С 93-96.
 29. Сафронов А. Г. Современная психотерапия: философские и религиозные аспекты / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. «Теорія культури і філософія науки». — X.-Дрогобич, 2003. — № 587: Філософські проблеми науки та культури. — С. 21-24.
 30. Сафронов А. Г. Социокультурные функции эзотерических психопрактик / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. Сер. «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2003. — Вип. 17. — С. 80-87.
 31. Сафронов А. Г. Социально индуцируемые неврозы/ А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту. — X., 1997. — № 338: Актуальні питання філософії науки та сучасних технологій. — С. 79-83.
 32. Сафронов А. Г. Тенденції розвитку релігійності у сучасному світі / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. Сер. «Філософія» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С Сковороди. — X., 1999. — № 3. — С 73-77.
 33. Сафронов А. Г. Феномен религиозной мобильности / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. Теорія культури і філософія науки. — X., 2003. [Вип.] 579-1: Наука, культура, постмодерн. — С. 156 160.
 34. Сафронов А. Г. Фрустрация потребности в защищенности как фактор регрессии сознания / А. Г. Сафронов // Информатизация систем безопасности: Тез. докл. конф. — М., 1996. — С. 27.
 35. Сафронов А. Г. Харизматические системы в современном обществе / А. Г. Сафронов // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. «Психологія». — X., 1999. — № 429. — С. 50-55.
 36. Сафронов А. Г. Харизматичні системи як культурне явище / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 1999. — Вип. 6. — С 147-149.
 37. Сафронов А. Г. Эволюционные и инволюционные процессы в массовом сознании / А. Г. Сафронов // Формування гуманітарної культури: теорія та практика; Тези доп. конф. (25-26 квіт. 1996 p., м. Донецьк). — Донецьк: ДИВД, 1996. — С 57.
 38. Сафронов А. Г. Эволюционные и инволюционные процессы в массовом сознании / А. Г. Сафронов // Політична психологія та її роль у становленні громадянина України: Матеріали конф. Ін-т соціології та політ. психології. — К., 1997. — С. 34-35.
 39. Сафронов А. Г. Эволюция представлений о духовности в эзотерических системах мира / А. Г. Сафронов // Post office. — X., 1999.-С. 56 62.
 40. Сафронов А. Г. Езотеричні психопрактики у релігійних традиціях світу / А. Г. Сафронов // Наук. вісн. Сер. «Філософія» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — X., 2000. — № 12. — Вип. 6. — С. 112-116.
 41. Сафронов А. Г. Явище латентної релігійності і можливості його дослідження / А. Г. Сафронов // Наук. зап. Харк. військ. ун-ту. [Сер.] «Соц. філософія, педагогіка, психологія». — X., 2002. — Вип. 15. — С. 30-35.